Algemene voorwaarden

Geacht nieuw lid,

 

Badmintonclub De Ganzeveer is een badmintonvereniging waarbij zowel sportiviteit als gezelligheid een belangrijke rol spelen. Zo kun je op de speelavond (donderdagavond) trainen of recreatief een gezellig potje badminton spelen. Ook kun je via de club aan de badmintoncompetitie van de Helmondse Badminton Bond (HBB) meedoen.

Je kunt als nieuw lid twee weken gratis meespelen en als het goed bevalt, is er daarna de mogelijkheid om je aan te melden als lid. Hiervoor dien je het bijgevoegde inschrijfformulier in te vullen en aan de secretaris ledenadministratie (Lianne Swinkels), of bij afwezigheid aan een ander bestuurslid, af te geven.

 

Met vriendelijke groet,
Badmintonclub De Ganzeveer,

 

Lianne Swinkels
Secretaris Ledenadministratie
Telefoon:  0492-381667

E-mail:

alt

 

Huishoudelijk reglement

 

De vereniging

Badmintonclub de Ganzeveer is opgericht op 1 december 1977 en is statutair ingeschreven in het verenigingsregister op 29 januari 1979. Dit huishoudelijk reglement is ondergeschikt aan de statuten. De statuten zijn op te vragen bij het bestuur.

 

Lidmaatschap

De vereniging kent aspirant-leden, jeugdleden, seniorenleden, ereleden en rustende leden.

Aspirant-ledenElk nieuw lid kan maximaal 2 keer (gratis) meespelen ter oriëntatie.

Jeugdleden Leeftijd tot 18 jaar. De eerste datum van het kwartaal is hierin bepalend.
Een jeugdlid kan, met instemming van het bestuur, eerder overgaan naar de seniorenleden.

SeniorenledenLeden van 18 jaar. De eerste datum van het kwartaal is hierin bepalend.
Uitzonderingen worden met instemming van het bestuur gemaakt.

EreledenIn de algemene ledenvergadering kan men voorgedragen worden als erelid wegens speciale verdiensten voor de vereniging in het verleden. De leden aanwezig tijdens de ledenvergadering stemmen hierover.

Rustende ledenLeden die om een bepaalde reden tijdelijk niet kunnen spelen. Zij betalen een verlaagde contributie.

Het lidmaatschap vangt aan na inschrijving en betaling van eenmalig inschrijfgeld. Het lidmaatschap eindigt na schriftelijke opzegging door het lid bij het bestuur. De opzegtermijn bedraagt 4 weken.

 

 

Contributie

Als pijldatum voor de contributiebepaling wordt de eerste dag van het kwartaal genomen.

InschrijfgeldEenmalig € 5,00

Contributie jeugdlid€ 20 per kwartaal / € 80,00 per jaar

Bijdrage jeugdcompetitie€ 9,00 per jaar

Contributie seniorlid€ 32 per kwartaal / € 128,00 per jaar

Bijdrage seniorencompetitie€ 23,00 per jaar

 

Speelavond

De vaste speelavond is donderdagavond. Op deze speelavond geldt het huishoudelijk reglement van Sporthal de Dreef. Het belangrijkste hieruit is dat wij de zaal netjes houden en dat er niet gespeeld mag worden op gymschoenen met zolen die afgeven. Aanwezige leden van het bestuur fungeren als zaalwacht. Bij hen kunnen de leden terecht voor vragen.

Indeling speelavond

19.30 – 20.30 uurJeugd

20.30 - 22.30 vrije speeltijd

21.30 – 22.30  trainingsuurSenioren

Jeugd

Indeling van de jeugdgroepen gebeurt op basis van leeftijd en in overleg met de trainer(s).

Groep 1Circa 7 tot 12 jaar

Groep 2Circa 12 tot 17 jaar

Op de speelavond wordt een presentielijst bijgehouden. Voor de goede gang van zaken verwachten wij van jeugdleden een berichtje als zij niet kunnen komen. Verder wordt verwacht dat zij op tijd aanwezig zijn, zodat de training op tijd kan beginnen.

Senioren

Competitiespelers hebben eens in de twee weken training van een trainer. In principe is deelname aan deze training verplicht tenzij andere afspraken gemaakt zijn. Indien met niet kan komen trainen dient de teamleider de verenigingscompetitieleider op de hoogte te stellen. Recreanten kunnen eens in de twee weken deelnemen aan de training.

 

Competitie

Jeugd

Elk lid heeft een vaste begeleider. Deze vergezelt de jeugd tijdens de competitiewedstrijden. Voor vragen kan de jeugd bij hem/haar terecht.

Bij deelname aan de HBB-competitie betaalt het jeugdlid per seizoen een eenmalige bijdrage. (zie ‘Contributie’)

Samenstelling van de jeugdteams wordt door de verenigingscompetitieleider van de jeugd in overleg met de trainer(s) gedaan op basis van leeftijd en prestaties.

Bij de competitiewedstrijden is het HBB-competitie-reglement van toepassing.

Senioren

Indien competitiespelers met regelmaat afwezig zijn bij de trainingen kan dit als gevolg hebben dat zij worden uigesloten van competitiedeelname. Hierover beslist het bestuur op aangeven van de verenigingscompetitieleider.

Bij deelname van HBB-competitie betaalt het seniorlid per seizoen een eenmalig bijdrage. (Zie ‘Contributie’)

Indeling van de teams gebeurt op sterkte. Hierbij wordt gekeken naar de prestaties van het afgelopen seizoen en de wensen van de trainer en spelers.

Voor eventuele boetes die door de HBB worden opgelegd zal het bestuur de desbetreffende spelers / teams aansprakelijk stellen, indien de oorzaak door hen voorkomen had kunnen worden. Bij overmacht betaalt de vereniging.

Bij competitiewedstrijden is het HBB-competitie-reglement van toepassing.

 

Kleding

Indien leden, in wat voor verband dan ook, met onze vereniging aantreden tegen een andere vereniging, wordt verlangd dat zij het wedstrijdtenue van de club dragen.

Het wedstrijdtenue bestaat uit een blauwe korte sportbroek of rok en een T-shirt of polo met het logo van de club. Het T-shirt of de polo kan bij de club worden besteld.

Voorts schrijft de HBB bij deelname aan de HBB-competitie aanvullend voor, om badminton geëigende kleding te dragen.

 

Slotbepaling

Goedkeuring van het gewijzigde reglement is voorbehouden aan de algemene ledenvergadering en kan worden verkregen met een meerderheid aan stemmen. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

 

B.C de Ganzeveer

facebook_page_plugin